Stonefox No.2 Bambi Northwood-Blyth by Christopher Ferguson