Manifesto Asia No.9 November-December 2012 Tian Yi by Fan Xin